جزییات محصول

گردان زره پوش 3
لول
21
برد
439
باخت
406
سطح پایتخت (کپیتال)
7
مشاهده بیشتر
1,016,500 تومان

مبلغ اضافه شده بابت کمسیون و مالیات سایت می باشد( اطلاعات بیشتر)

توضیحات
جویین عالی پایتخت 7